Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů

Společnost MWK s.r.o., Vratislavská 389/1, 18100 Praha 8, IČ 06862519,

DIČ CZ 06862519 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR

informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci

poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem,

nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními

předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

a) přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář

na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

b) veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík,

živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

a) adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci

subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození,

adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů

(kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová

adresa a jiné obdobné informace)

b) popisné údaje (např. bankovní spojení)

c) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

d) údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného

souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za

účelem personálních řízení aj.)

Použití osobních údajů

Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů

jiných právních nároků.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu

správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv

a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před

neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost MWK s.r.o. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách

ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední

aktualizace“.

Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na kontakty

Email: daniel.joska@letajiciprovozni.cz

Telefon: +420 608 141 264

Poslední aktualizace proběhla dne 6. 10. 2020